حدنصاب نمره زبان حدنصاب نمره زبان

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری می رساند، حدنصاب نمره زبان انگلیسی طبق جلسه 263 شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 19/3/94 به شرح ذیل می باشد. قابل ذکر است که دانشجویان قبل از شرکت در آزمون جامع   می بایست حدنصاب نمره زبان را کسب نمایند.

حدنصاب نمره قبولی

نوع آزمون

50

MCHE/MSRT

450

TOLIMO

5.5

IELTS

450

TOFEL

60

آزمون زبان دانشگاه تهران

60

KELTآزمون زبان دانشگاه خوارزمی 

 

تبصره:

1- برای دانشجویان شاهد و ایثارگر 70% و مربیان 80% نمرات فوق ملاک می باشد.

 

اداره آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی