نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

اعضای هئیت علمی گروه آموزشی حقوق بین الملل

نام خانوادگی

نام

مدرک

رتبه

رایانامه

آذری

هادی

دکتری

استادیار

hadiazari@hotmail.fr

تقی پور

بهرام

دکتری

استادیار

Taghipour.bahram@yahoo.fr

سید مرتضی حسینی

راحله

دکتری

استادیار

rahilhosseiny@gmail.com

عباسی سرمدی

مهدی

دکتری

دانشیار

Ma.sarmadi@yahoo.com

 

مدیرگروه: دکتر بهرام تقی پور