نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

اعضای هئیت علمی گروه آموزشی حقوق جزا

نام خانوادگی

نام

مدرک

رتبه

رایانامه

 

     

 

قورچی بیگی

مجید

دکتری

استادیار

Magid.beyge@gmail.com

وطنی

امیر

دکتری

استادیار

Vatani-amir@yahoo.com

مهدوی پور

اعظم

دکتری

استادیار

amahdavipoor@yahoo.com

 

مدیر گروه : دکتر امیر وطنی