گروه حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی

اعضای هئیت علمی گروه آموزشی حقوق خصوصی

نام خانوادگی

نام

مدرک

رتبه

رایانامه

 خوئینی  

       غفور 

    دکتری 

      دانشیار 

            Ghkhoeini@ khu.ac.ir

جعفر پور

جمشید

دکتری

دانشیار

gafarpour2014@gmail.com

خزائی

سید علی

دکتری

استادیار

sakhazaei@gmail.com

شفیعی فینی

حسین

دکتری

استادیار

dr.hoshafiei@gmail.com

مجتهد سلیمانی

ابوالحسن

دکتری

استادیار

Sarsabz313@gmail.com

         
 
مدیر گروه: دکتر بهرام تقی پور