گروه حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی

اعضای هئیت علمی گروه آموزشی حقوق خصوصی

نام خانوادگی

نام

مدرک

رتبه

رایانامه

انصاری

علی

دکتری

دانشیار

Ali.ansari1975@yahoo.com

جعفر پور

جمشید

دکتری

دانشیار

gafarpour2014@gmail.com

خزائی

سید علی

دکتری

استادیار

sakhazaei@gmail.com

شفیعی فینی

حسین

دکتری

استادیار

dr.hoshafiei@gmail.com

مجتهد سلیمانی

ابوالحسن

دکتری

استادیار

Sarsabz313@gmail.com

    خوئینی  غفور  دکتری  دانشیار  Ghkhoeini@ khu.ac.ir
 
مدیر گروه: دکتر علی انصاری