گروه روابط بین الملل گروه روابط بین الملل

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی روابط بین الملل

نام خانوادگی

نام

مدرک

رتبه

رایانامه

فرشاد گهر

ناصر

دکتری

دانشیار

farshadgohar@gmail.com

قربانی شیخ نشین

ارسلان

دکتری

استاد

ghorbani@khu.ac.ir

کریمی

غلامرضا

دکتری

استادیار

ghkaremi@khu.ac.ir

مدرس

محمد ولی

دکتری

استادیار

mvmodarres@yahoo.com

منوری

سید علی

دکتری

استادیار

S.a.monavari@khu.ac.ir

محمد علی پور

فریده

دکتری

استادیار

fm_alipour@khu.ac.ir

میرترابی حسینی

سید سعید

دکتری

استادیار

saeedmirtorabi@mgail.com

 
مدیر گروه: دکتر محمدولی مدرس