گروه علوم سیاسی گروه علوم سیاسی

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی

نام خانوادگی

نام

مدرک

رتبه

رایانامه

بستانی

احمد

دکتری

استادیار

Ahmad.bostani@gmail.com

بلوری

محمد اسماعیل

دکتری

استادیار

Esmaeil_bolouri@yahoo.com

براتعلی پور

مهدی

دکتری

دانشیار

baratalipour@yahoo.com

بردبار

احمدرضا

دکتری

استادیار

bordrdbar@khu.ac.ir

بابائی

محمد

دکتری

استادیار

Mbabaee48@gmail.com

خلیلی

رضا

دکتری

استادیار

Rezakhalili1@gmail.com

قاسمی سیانی

علی اصغر

دکتری

استادیار

Ghasemi-aliasghar@yahoo.com

نصری

قدیر

دکتری

دانشیار

nasrister@gmail.com

 

مدیر گروه: دکتر احمد بستانی