کارکنان دانشکده حقوق و علوم سیاسی کارکنان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

نام خانوادگی

نام

سمت

دانشکده تهران / کرج

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

فاکس

بامستی

عذرا

مسئول دفتر دانشکده وکارشناس گروه های آموزشی

کرج

2369

34579600

(026)

-

حسنی

مهیا

کارشناس آموزش دانشکده

تهران

4489

88311867

88311867

خاکی زاده

ناهید

مسئول دفتر دانشکده

تهران

4489

88311867

88311867

خورسندی

مریم

رئیس اداره آموزش

تهران / کرج

4489

88311867

88311867

صادقی نژاد

عسکری

 

تهران

2237

88828632

-

نقره علی پور

مینا

کارشناس پژوهش

تهران

4489

88311867

88311867