منو های اصلی
Skip to Content

آخرین مهلت دفاع 96

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در نیمسال اول 97-96 براساس بند2 از صورتجلسه مورخ 11/9/1396 شورای آموزشی دانشکده، حداکثرتا پایان دی ماه می باشد . لذا؛ خواهشمند است جهت درخواست صدور مجوز دفاع حداکثر تا تاریخ 15/10/96 به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

                                                                                               

                                                                                    اداره آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی