منو های اصلی
Skip to Content

جهت وام ضرزوری دانشجویان دکتری

اطلاعيه ثبت نام وام ضروري ويژه دانشجویان دكتري دانشگاه خوارزمي

 

زمان ثبت نام :

تهران : 1، 8 و 15 مرداد ماه سال 1396

كرج : 2 ، 9 و 15 مرداد ماه سال 1396

دانشجويان متقاضي پس از دريافت فرم تقاضا ي وام ضروري ويژه دكتري از ادارات رفاه دانشجويان تهران يا كرج نسبت به تكميل آن اقدام نموده و پس از تاييد معاون دانشجويي دانشگاه حداكثر تا تاريخ 1396/05/15 تحويل اداره رفاه دانشجويان نمايند.

تذكرات :

1-  وام در سنوات مجاز تحصيلي پرداخت مي شود .

 

2  - وام صرفا" يكبار در طول سال تحصيلي پرداخت مي شود .

 

3 دانشجوياني كه نتوانند  در مدت اعلام شده ثبت نام نمايند مي توانند در سال دوم ( سال تحصيلي 97-96 ) از ابتداي مهر ماه سال 1396 ثبت نام نمايند .

 

4 مبلغ وام ويژه دكتري 30/000/000 ريال ( سه ميليون تومان  ) مي باشد .

 

                                                                                                                                                                                                   داره رفاه دانشجويا