منو های اصلی
Skip to Content

دعوت داوطلبین حاضر در آزمون کتبی دکتری روابط بین الملل در سال 1396به شرکت در مصاحبه شفاهی

   کلیه داوطلبان ورودی دوره دکتری جهت مصاحبه دعوت می شوند