منو های اصلی
Skip to Content

رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

تصویب رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

شورای دانشگاه در جلسه شماره 110105مورخ 28/2/1395 خود به منظور گسترش رشته های میان رشته ای، با ایجاد و راه اندازی رشته های زیر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی موافقت اصولی به عمل آورد و مقرر کرد پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تصویب سر فصل در کمیته برنامه ریزی وزارت علوم ، برای اخذ مجوز به دفتر گسترش ارسال شود.
مقطع دکتری :  اقتصاد سیاسی بین الملل
مقطع کارشناسی ارشد :
1- مطالعات منطقه ای
2- حقوق نفت و گاز
3- حقوق تجارت بین الملل
4- حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
5- مطالعات خاورمیانه