منو های اصلی
Skip to Content

زمان و مکان برگزاری آزمون جامع اردیبهشت ماه 1396

زمان و مکان برگزاری آزمون جامع اردیبهشت ماه 1396

فوری                                                                                                                                                 فوری

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری فقه و حقوق خصوصی می رساند:

 تاریخ مصاحبه آزمون جامع  از روز چهارشنبه مورخ 27/2/1396  به روز چهارشنبه مورخ 3/3/ 1396 تغییر یافت.

اداره آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی