ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر هادی آذری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
2
علی انصاری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
3
محمد بابائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
4
مهدی براتعلی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
5
دکتر احمدرضا بردبار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
6
احمد بستانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
7
بهرام تقی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
8
جمشید جعفرپور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
9
سیدعلی خزائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
10
رضا خلیلی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
11
غـفور خـوئینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
12
دکتر راحله سیدمرتضی حسینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
13
سید مرتضی شهیدی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
14
حسین شیخ‌ زاده
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
15
امیر حسین طاهری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
16
دکتر مهدی عباسی سـرمدی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
17
ناصر فرشادگهر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
18
علی اصغر قاسمی سیانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
19
پروفسور ارسلان قربانی شیخ نشین
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
20
مجید قورچی بیگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
21
غلامرضا کریمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
22
ابوالحـسن مجتهدسلیمانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
23
فریده محمدعلی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
24
دکتر سیدعلی منوری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
25
اعظم مهدوی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
26
دکتر سیدسعید میرترابی حسینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
27
دکتر محمـدولی مـدرس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
28
قدیر نصری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
29
امیر وطـنی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا