ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر هادی آذری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
2
دکتر مجتبی اصغریان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
3
آقای محمد بابائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
4
دکتر مهدی براتعلی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
5
دکتر احمدرضا بردبار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
6
احمد بستانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
7
بهرام تقی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
8
دکتر محمد قاسم تنگستانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
9
جمشید جعفرپور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
10
دکتر سیدعلی خزائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
11
دکتر رضا خلیلی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
12
غـفور خـوئینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
13
دکتر حسین داودی بیرق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
14
دکتر سودابه رضوانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
15
دکتر راحله سیدمرتضی حسینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
16
دکتر حسین شیخ‌ زاده
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
17
دکتر علیرضا صالحی فر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
18
امیر حسین طاهری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
19
دکتر مهدی عباسی سـرمدی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
20
دکتر مریم غنی زاده بافقی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
21
علی اصغر قاسمی سیانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
22
پروفسور ارسلان قربانی شیخ نشین
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
23
دکتر مجید قورچی بیگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
24
دکتر سحر کریمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
25
دکتر غلامرضا کریمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
26
دکتر ابوالحـسن مجتهدسلیمانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
27
دکتر فریده محمدعلی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
28
دکتر سیدعلی منوری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
29
دکتر اعظم مهدوی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
30
دکتر سیدسعید میرترابی حسینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
31
دکتر محمـدولی مـدرس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
32
دکتر قدیر نصری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
33
دکتر امیر وطـنی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا