دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
فاطمه عبدی: حمایت های قانونی از حق بر تصویر زنان در فضای مجازی با تأکید با آرای محاکم قضایی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/28 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.25826.68388.fa.html
برگشت به اصل مطلب