دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
شهاب الدین نذیرزاده: تاثر مناقشات قومی در عملکرد دولت و ارتش افغانستان از سال ۲۰۰۱-۲۰۲۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/10 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.25826.69837.fa.html
برگشت به اصل مطلب