دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
زین العابدین انگورج تقوی: بررسی رویه دولتها در خصوص توافقات یکپارچه سازی میادین مشترک نفتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.25826.70461.fa.html
برگشت به اصل مطلب