دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
محمد عیسی عظیمی: واکاوی گسترش داعش در افغانستان بین سال های ۲۰۲۲-۲۰۱۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/13 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.25826.70652.fa.html
برگشت به اصل مطلب