دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
عبیدالله خالق زاده: واکاوی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی و تأثیر آن بر امنیت این منطقه بین سال های ۲۰۲۱-۲۰۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.25826.68530.fa.html
برگشت به اصل مطلب