دانشکده حقوق و علوم سیاسی- حقوق جزا
گروه حقوق جزا و جرم شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/21 | 

اعضای هئیت علمی گروه آموزشی حقوق جزا

نام خانوادگی نام مدرک رتبه رایانامه
قورچی بیگی مجید دکتری استادیار Magid.beygegmail.com
وطنی امیر دکتری استادیار Vatani-amiryahoo.com
مهدوی پور اعظم دکتری استادیار amahdavipooryahoo.com
رضوانی سودابه دکتری استادیار

مدیر گروه : دکتر مجید قورچی بیگی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.5614.37332.fa.html
برگشت به اصل مطلب