دانشکده حقوق و علوم سیاسی- ریاست دانشکده
رئیس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/2 | 

دکتر غلامرضا کریمی 

 

کارنامه فشرده علمی و اجرایی (C.V)
غلامرضا کریمی
Email: ghkarimikhu.ac.ir
❖ مشاغل فعلی
• رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
• دانشیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی؛
• مشاور و دستیار اجرایی وزیر آموزش و پرورش
• عضو شورای علمی کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛
• عضو هیئت مدیره انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل؛
• عضو هیات مدیره انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
• صاحب امتیاز و مدیر مسئول دو ماهنامه فرهنگ دیپلماسی
❖ سوابق اجرایی و علمی
• قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج ازکشور ؛
• دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران و نماینده دولت ایران در شورای اجرایی سازمان آیسسکو؛
• نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای اجرایی سازمان آیسسکو- مغرب- رباط
• مشاور رئیس و مدیر مرکز همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی؛ از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
• رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آموزشهای شهروندی شهرداری تهران؛ از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
• عضو شورای راهبری آموزشهای شهروندی شهرداری تهرا ن
• رئیس مرکز مطالعات اروپا؛ از ۱۳۹۵ ۱۳۹۷
• عضو شورای موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهرا ن
• استاد نمونه دانشگاه خوارزمی؛
• از سال » آموزش جهانی « هماهنگ کننده و عضو هسته مرکزی پروژه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ ؛
• پژوهشگر برتر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال ۱۳۸۹.
• ملاقات و مذاکره با بیش از ۸۰۰ نفر از شخص ی تها و مقامات خارجی؛
• حضور در بیش از ۵۰ کنفرانس، همایش و کارگاه بین المللی و منطقهای در کشورهای مختلف؛
• حضور در اجلاس های متعدد بینالمللی در خارج از کشور در معیت وزرا و معاونان امور خارجه، آموزش و پرورش، علوم ،
تحقیقات و فن آوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی و دیگر مقامات کشور؛
❖ عضویت در شوراها، کمیتهها و مجامع
عضویت در ۴۰ شورا، کمیته و مجمع مرتبط با وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد
اسلامی و امورخارجه، شهرداری تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان هنر ج.ا. ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام،
سازمانهای یونسکو و آیسیسک و
• عضو شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام (ISC) ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۲
• عضو شورای پژوهش هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ؛
• عضو شورای علمی روابط بین الملل شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ ؛
• عضو شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ ؛
• عضو کمیته فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام
• استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی در دانشگاه خوارزمی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ؛
• عضو گروه برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه جامع علمی- کاربردی از سال ۱۳۸۳ تاکنون؛
• عضو کمیته علمی تخصصی حقوق و علوم سیاسی هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی- کاربردی از سال ۱۳۸۴ تاکنون؛
• عضو شورای سیاستگذاری و شورای برگزیدگان خارجی دومین، سومین و چهارمین جشنواره بین المللی فارابی سالهای ۱۳۸۹
تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ؛
• عضو کمیته علمی اولین همایش زنان دانشمند جهان اسلام به منظور ایجاد "شبکه زنان دانشمند جهان اسلام " با حکم وزیر
علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۹ / ۵ / ۱۳۸۸ ؛
• عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ ؛
❖ ارائه مقاله در کنفرانسها و همایشها
• اولین همایش فرهنگ علم و فرهنگ صلح، برگزار کننده انجمن ترویج علم ایران، ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۴ ، تهران، عنوان مقاله:
بررسی نقش فرهنگ در حصول صلح؛
• دومین کنگره بین المللی هفده هزار شهید ترور با موضوع ایران قربانی تروریسم، برگزار کننده دبیرخانه دومین کنگره بین
المللی ۱۷۰۰۰ شهید ترور، ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۴ ، تهران، عنوان مقاله: تروریسم و محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران، با
همکاری مهدی احمدی و فاطمه احمدی اکبری؛
• اولین همایش علمی آسمان آبی زمین پاک، برگزار کننده معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، ۱۴ مرداد ماه
۱۳۹۴ ، تهران، عنوان مقاله: راهبردهای محتوایی برنامه درسی آموزش های شهروندی و تحقق اهداف طرح آسمان آبی زمین
پاک؛
• سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، برگزارکننده انجمن جامعه شناسی ایران، ۲۶ و ۲۷ آذرماه
۱۳۹۳ ، تهران، عنوان مقاله: آینده اندیشی آموزش شهروندی و تربیت شهروند مسئولیت پذیر؛

• همایش سیاست خارجی اعتدال گرا، برگزار کننده انجمن ایرانی روابط بین الملل و دفتر مطالعات سیاسی بین المللی وزارت
امور خارجه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ، تهران، عنوان مقاله: بررسی گفتمان اعتدال محور دولت یازدهم بر مبنای واقع گرایی آرمان
گرایانه
• همایش سیاست خارجی اعتدال گرا برگزار کننده انجمن ایرانی روابط بین الملل و دفتر مطالعات سیاسی بین المللی وزارت
امور خارجه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ، تهران: عنوان مقاله: تحریم های امریکا و نقش اکو: ارائه چارچوبی در راستای سیاست خارجی
منطقه ای دولت اعتدال گرا با همکاری ابوالحسن صفی نژاد؛
• نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان: برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی، ۳۰ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ، تهران،
عنوان مقاله: آموزش شهروندی و شهر دوستدار کودک؛
• دومین همایش ملی ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی، برگزار کننده: دبیرخانه دائمی ارتقاء کیفیت سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران، تیرماه ۱۳۹۲ ، عنوان مقاله: ارزیابی شاخص های فعالیت های فرهنگی ج.ا.ایران در خارج از
کشور ؛
• همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل با عنوان صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی – اسلامی، برگزار کننده: انجمن
ایرانی روابط بین الملل، ۱۱ دی ۱۳۹۲ ، تهران، عنوان مقاله: دولت و صلح بین الملل؛
۳
• کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار، برگزار کننده: انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
ایران، ۱۶ و ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ ، عنوان مقاله: آموزش های شهروندی و مدیریت محیط زیست فرهنگی با همکاری: ابوالفضل
رفیع؛
• مصاحبه علمی در خصوص مناسبات روحانیت و نسل جوان در کتاب همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان: مجموعه
مصاحبه های علمی ) ۲(، مهرماه ۱۳۸۸ – قم – پژوهشگاه علوم و فهرنگ اسلامی از صفحه ۳۰۰ الی ۳۱۱ ؛
• همایش ملی شهر جهانی، برگزار کننده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۲۸ اردیبهشت ۹۳ ، تهران، عنوان مقاله:
تهران: پایتختی برای صلح جهانی با همکاری سیروس فیضی؛
• همایش ملی نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تاکید بر کشورهای در حال توسعه، برگزار کننده انجمن ترویج علم ایران،
۱۳۹۳ ، تهران: عنوان مقاله: بررسی مولفه های آموزش شهروندی و تاثیر آن بر تحقق صلح و توسعه پایدار شهری
• نشست تخصصی مدیریت وشهری و توسعه پایدار، برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، ۴ و ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ ،
عنوان مقاله:" نقش آموزشهای شهروندی در کاهش هزینه های خدمات شهری و بهبود مدیریت شهری "
• بیست و یکمین همایش بین المللی خلیج فارس، برگزار کننده: دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امور خارجه، ۱۵ تا
۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۱ بندرعباس، عنوان مقاله: "تاثیر خیزشهای اسلامی اخیر بر الگوی رفتار امنیتی کشورهای حاشیه خلیج
فارس"
• همایش بین المللی"خانواده در هزاره سوم با رویکرد الگوی ایرانی اسلامی"، برگزار کننده: انجمن ایرانی مطالعات زنان، ۷ و ۸
اسفند ۱۳۹۱ ، عنوان مقاله: "خانواده و هویت شهروندی".
• نشست تخصصی "ظرفیت ها و موانع تعاملات بین المللی در رشته علوم سیاسی"، برگزارکننده:انجمن علوم سیاسی ایران و
خانه اندیشمندان علوم انسانی، اول اسفند ۱۳۹۱ ، عنوان مقاله: "زمینه ها و فرصت های ارتباطات بین المللی در رشته علوم
سیاسی"
• نشست تخصصی" ارتباطات فرهنگی و امنیت بین المللی" برگزار کننده: مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، ۲۰
اردیبهشت ۱۳۸۹ ، عنوان سخنرانی" ارتباطات فرهنگی و صلح و امنیت بین المللی"
• همایش " اسلام هراسی پس از ۱۱ سپتامبر: علل، روندها و راه حل ها "، برگزار کننده: سازمان ایسسکو و پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات، مهر ۱۳۸۸ ، عنوان مقاله: "روند تحولات اسلام هراسی، پس از ۱۱ سپتامبر " .
• همایش "آینده پژوهشی"، برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، اردیبهشت ۱۳۸۸ ، عنوان مقاله: "آینده پژوهی
و سازمانهای بین المللی".
• همایش بین المللی "نقش آموزش،علوم و فرهنگ و ارتباطات در تحکیم انسجام اسلامی " برگزار کننده: سازمان آیسسکو و
کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران ، اسفند ۱۳۸۶ ، عنوان مقاله:" ارزیابی نقش و عملکرد سازمان ایسسکو در
تحکیم انسجام اسلامی"
• همایش " محیط حامی کودک"، برگزارکننده: قوه قضائیه و دفتر یونیسف ایران، ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۳۸۵ ، عنوان مقاله: " آموزش و
حمایت از کودکان"
• همایش " ارتباطات بینفرهنگی و سیاست خارجی؛ رویکردی ایرانی"برگزارکننده: مرکز مطالعات عالی بینالمللی دانشگاه تهران،
۲۲ و ۲۳ آذر ۱۳۸۴ ، عنوان مقاله:" سازمان آیسسکو بستری برای همگرایی میان کشورهای اسلامی" .
• همایش " امنیت عمومی و وحدت ملی" ، برگزار کننده: معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، زمستان ۱۳۸۰ ، عنوان
مقاله:" تاثیر مطبوعات بر امنیت عمومی و وحدت ملی" .
• همایش "سیاست و حکومت از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره("، برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی، بهمن ۱۳۷۸ ، عنوان مقاله:
" مکانیسمهای تحقق و حفظ استقلال سیاسی از دیدگاه امام خمینی )ره(" .
❖ کتابها
۴
تالیف
• کتاب "بررسی راهبردهای فرهنگی سازمان آیسسکو از منظر همکاری جمهوری اسلامی ایران"، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر
و ارتباطات، ۱۳۹۰ .
• کتاب" نقش سازمان آیسسکو در شناسایی ظرفیت های فرهنگی جهان اسلام" ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،
۱۳۸۷ .
• " کتاب سبز آیسسکو" ، دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴ .
• کتاب "تحولات مربوط به پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی" تهران: تردید: ۱۳۸۶
• کتاب " انقلاب اسلامی، باید و نبایدها در وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی )ره(، تهران: شهرداری منطقه ۱۵ تهران، ۱۳۸۷
ترجمه
• سیاست خارجی ترکیه: اسلام، ملی گرایی و جهانی شدن، تهران: چاپخش، ۱۳۹۲
• سازمان آیسسکو، ساز و کار اجرایی راهبرد توسعه علوم و فناری در کشورهای اسلامی، تهران: کمیسیون آیسسکو در ج.ا.ایران،
۱۳۸۶
• سازمان آیسسکو، بررسی راههای گسترش صنایع فرهنگی در جهان اسلامی، تهران: کمیسیون ملی آیسسکو در ج.ا.ایران،
۱۳۸۷
• سازمان آیسسکو، طرح راهبردی تکافل و همکاری فرهنگی در خدمت مسائل توسعه ای و تمدنی مسلمانان، کمیسیون ملی در
ج.ا.ایران، ۱۳۸۷
❖ مقالات و یادداشت ها
• انتشار ۱۵ مقاله علمی - پژوهشی، ۱۹ مقاله علمی - ترویجی، انجام بیش از ۲۰۰ مصاحبه و گفتگوی زنده تلویزیونی و رادیویی
در خصوص مسائل آموزشی و بین المللی و انتشار بیش از ۴۰۰ مقاله و یادداشت و گفتگو در مجلات تخصصی و نشریات 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:
http://khu.ac.ir/find-46.8242.32672.fa.html
برگشت به اصل مطلب