توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی، حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
تهران
ایران
1392
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مبانی حقوق کیفری عمومی
2
جرایم یقه سفیدها و جرایم اقتصادی
3
روش تحقیق کیفی در جرم شناسی
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مدی فعالیه السیاسه الجنائیه لمکافحه الفساد الاداری والمالی فی العراق؛ دراسه مقارنه
وجدی الخزاعی
2
بررسی فقهی حقوقی اجرای مجازات در ملا عام بانگاهی به موازین حقوق بشر
عالیه اسمعیل پورورمزیار
3
اصل فردی کردن مجازات در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اکرم کبیری نجف ابادی
4
تحلیل رابطه سببیت در جنایات از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران
قدرت اله خسروی
5
بررسی ضمانت اجرای کیفری مقابله با خشونت علیه زنان در خانواده
اقدس سیف
6
بزهکاری زنان از منظر ویژگی های شخصیتی
الهه پارسائیان
7
تحدید و تکثیر نسل از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
علی رجبی قاسم ابادی
8
بررسی جرائم در حکم خیانت در امانت
عادل شهبازی
9
بزه دیدگی در جرایم ناشی از نفرت و جایگاه آن در سیاست کیفری ایران
محمدرضا رضاییان کوچی
10
بررسی احکام فقهی و حقوقی اضطرار در قتل عمد
ارمان رهبر
11
تاثیرات اجرایی شدن قانون امربه معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی زن
مهری طالبی دارستانی
12
مبانی عقلی حقوق کیفری در فقه امامیه: با رویکردی به قوانین موضوعه کیفری ایران
علی ملکی
13
بررسی فقهی و حقوقی مجازات شرکای قتل عمدی
مجتبی صحراگرددهکردی
14
واکاوی انتقادی ماهیت جائفه و نافذه در فقه و قانون مجازات اسلامی
طه زرگریان
15
ساخت اجتماعی طلاق توافقی در حقوق ایران
ابوالفضل اقبالی
16
مشهور گزینی و مشهور گریزی در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392): جلوه ها، مبانی و چالش ها
سهراب بهادری
17
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه حقوق عامه و آزادی های مشروع
رسول خدامرادی خانقاهی
18
حمایت از زنان قربانی تروریسم و خانواده آنها در قوانین داخلی و اسناد بین المللی
غزاله برزگرغلامی
19
الگوی نظام آموزشی جنسیت محور، ارزیابی سیاست گذاری تا بایسته های حقوقی
زهرا نصیری
20
بررسی فقهی و حقوقی سیاست جنایی واکنشی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار
نرگس ایزدی
21
نظریه حقوق کیفری جمهوری خواه
محمد شجاعی نصرابادی
22
جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان
داود زمانی
23
جایگاه اختلالات روانی در تعیین مسؤولیت کیفری مجرمان
داود زمانی
24
تبیین فقهی –حقوقی اصل قضایی بودن مجازاتها؛ گستره و استثناها
حسین حاجی حسینی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش حقوق کیفری، دانشگاه علامه
2
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تهران
3
فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان
4
فصلنامه علمی-پژوهشی حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران
5
فصلنامه علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی، دانشگاه خوارزمی
6
فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی
7
فصلنامه علمی-پژوهشی آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم رضوی مشهد