توصیف مختصر
پیشینۀ تحصیلی،آموزشی و پژوهشی (سید سعید میرترابی حسینی)
 

 
1-اطلاعات شخصی:
نام:سید سعید
نام خانوادگی: میرترابی حسینی
تاریخ تولد:2/5/1351
ایمیل آدرس:
mirtorabi@khu.ac.ir
saeedmirtorabi@gmail.com
2- پیشینۀ تحصیلی
-تحصیل درمقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دررشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دردانشگاه امام صادق(ع)(76-1369)
عنوان پایان نامه:روابط رژیم شاه با سازمان های بین المللی حقوق بشر(57-1350)-تبدیل به کتاب شد.
-تحصیل در مقطع دکتری دررشته علوم سیاسی در واحد علوم وتحقیقات(81-1376)
عنوان پایان نامه: آثار جهانی شدن بر توانایی پاسخگویی دولت های دموکراتیک
3- پیشینۀ شغلی
-عضو هیئت علمی رسمی در دانشگاه خوارزمی از مهر سال 1392 تاکنون.
-مدیرگروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی از مرداد 1398 تاکنون.
- عضو هیئت علمی وتدریس در دانشگاه آزاد اسلامی در واحد نوشهر چالوس از 1377 تا 1392.
-مدیر گروه علوم سیاسی در دانشگاه آزاد واحد نوشهر چالوس در سال های 1382 تا 1385.
-عضویت در شورای پژوهش دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال های 1389 تا 1392.
-عضویت در کارگروه ویژه جذب استاد درمنطقه 3 در دانشگاه آزاد اسلامی در سال های 1389 تا 1392.
-عضویت در هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی وبین المللی وابسته به دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد شهرضا
-سردبیر نشریه انگلیسی زبانMiddle East Political Review  ( بررسی سیاسی خاورمیانه)وابسته به گروه علوم سیاسی واحد چالوس 1390-92.
-همکاری پژوهشی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال های 1374 تا 1376.(انتشار کتاب)
-همکاری پژوهشی با پژوهشکده مطالعات راهبردی در سال های 1380 تا 1384(ترجمه کتاب وتألیف وترجمه گزارش های راهبردی)
-همکاری پژوهشی با جهاد دانشگاهی در حوزه علوم انسانی در سال های 1388 تا1390(اجرای طرح پژوهشی)  
 4-دستاوردها:
-برگزیده شدن به عنوان دانشجوی ممتاز در سه دوره متوالی در دانشگاه امام صادق(ع)در سال های 1373 و1374 و1375.
-برنده جایزه "کتاب فصل" به مناسبت ترجمه کتاب گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی؟"انتشار در نشر قومس درسال 1386.
-پژوهشگر نمونه در حوزه علوم انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال 1391
-اخذ درجه دانشیاری به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درسال 1389.
-دریافت پایه پژوهشی تشویقی در سال 1397 در دانشگاه خوارزمی.
5-پیشینۀ پژوهشی
   الف-کتاب
1-ترجمه کتاب درآمدی بر ظهور چین در اقتصاد سیاسی جهان از منظر احیای راه ابریشم، ویراسته لی شینگ، ترجمه سعید میرترابی و مرتضی حسین پوری،در حال انتشار در نشر قومس.
2-ترجمه کتاب بریکس و اقتصاد سیاسی بین الملل امروز، ویراسته لی شینگ، ترجمه سعید میرترابی و مهتاب ساری اصلانی، انتشارات ابرار معاصر تهران،1399.
3-ترجمه کتاب الگوی چینی توسعه؛ چالش توسعه پرشتاب و هماهنگ سازی دوباره دولت و جامعه ،ترجمه سعید میرترابی و اسماعیل ربیعی، انتشار در دانشگاه امام صادق(ع)،1394.
4-تألیف کتاب درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت ومسائل نفت ایران،تألیف سعید میرترابی، نشر قومس،1391.
5-تألیف کتاب اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه وبیداری اسلامی، تألیف سعید میرترابی انتشار در دانشگاه امام صادق(ع) در سال 1391.
6 -تألیف کتاب مسائل توسعه جهان اسلام، تالیف سعید میرترابی، انتشار در دانشگاه امام صادق(ع)در سال 1390.
 7-تألیف کتاب نفت،سیاست ودموکراسی با مقدمه دکترسریع القلم، تالیف سعید میرترابی، انتشار درنشر قومس درسال1387(چاپ دوم در سال 1390)        
8-تألیف کتاب درسی مسائل نفت ایران، تالیف سعید میرترابی، انتشار در نشر قومس درسال 1384 (چاپ چهارم در سال 1387 ).
9-تألیف کتاب روابط رژیم شاه با سازمانهای بین المللی حقوق بشر ، تالیف سعید میرترابی، انتشار در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 1379.
10- ترجمۀ کتاب نفت،توسعۀ دیرهنگام وانقلاب ترجمه سعید میرترابی، انتشار در دانشگاه امام صادق(ع)-1389.
11-ترجمۀ کتاب فرسایش قدرت نرم؛ مردم،دولت واعتماد، ترجمه سعید میرترابی، انتشار در دانشگاه امام صادق(ع)-1389(چاپ دوم در سال 1390)  
12-ترجمۀ کتاب قدرت در عصر اطلاعات، نوشته جوزف نای ، ترجمه سعید میرترابی،  انتشار در پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی در سال 1387.
13-ترجمۀ کتاب درسی مسائل جهان سوم:سیاست درکشورهای در حال توسعه، با همکاری دکتر احمد ساعی، ترجمه سعید میرترابی،  انتشار در نشر قومس در سال 1387(چاپ پنجم در سال 1393)
14-ترجمۀکتاب گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی؟، ترجمه سعید میرترابی، انتشار در نشر قومس درسال 1386،(این کتاب در فصل تابستان 1386از میان 34 اثر منتشر شده در این فصل،به عنوان "کتاب فصل" در رشتۀ علوم سیاسی برگزیده و نامزد دریافت جایزۀ کتاب سال شد.)   
15-ترجمۀ کتاب درسی مبانی سیاست شناسی تطبیقی ، ترجمه سعید میرترابی،  در نشر قومس،انتشار در سال 1386(چاپ دوم در سال 1391)
 
ب-مقالات علمی-پژوهشی
1-میرترابی، سعید، "چالش چین در برابر ایالاتمتحده؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجی"، فصلنامه روابط خارجی، سال 12 ،شماره 2 ،تابستان 19٩٩ ،صص 187-216.
2- میرترابی،سعید و مهتاب ساری اصلانی، "تحولات اقتصاد سیاسی چین و افزایش سریع کمک های خارجی آن به افریقا فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، دوره نهم ، شماره 35 ،زمستان 1399( شماره پیاپی 65).
3-رضایی، نیما و سعید میرترابی "امنیتی کردن کروناویروس و پذیرش اقدامات محدود کننده دولتها در مواجهه با پاندمی کرونا؛ مطالعه موردی بریتانیا، آلمان و استرالیا"، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ششم ، شماره 22 ،تابستان 1399 ،صفحات 140ـ 107.
4-میرترابی، سعید و هادی ترکی "طرح جاده ابریشم جدید و رویکرد انرژیمحور چین در آسیای میانه و روسیه"، فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل، سال سیزدهم، شماره 11 ،پاییز 1399 ،صص. 167-195.
5-میرترابی، سعید و محسن کشوریان آزاد، "تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بینالمللی(2020-2001(فصلنامه پژوهشهای روابط بین اللمل، دوره ده، شماره پیاپی سی و هفت، صص 154-133.
6-میرترابی، سعید و محسن کشوریان آزاد "تأثیر خیزش چین بر نظم مالی بین المللی )۲۰۰۸-۲۰۱۸(فصلنامه علمی رهیافت های سیاسـی و بین المللی،شــماره ۴( پیاپی۶۲)، تابستان 1399،صص 141-170.
7-نوربخش، بهمن و سعید میرترابی "ضعف اجماع نخبگان و پیامدهای آن برچرخه سیاستگذاری توسعه در ایران )برنامه های اول،دوم و سوم توسعه ج.ا. ایران(فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال چهاردهم، شماره 51 ،تابستان 1399 صفحه 113 تا 134.
8-Mirtorabi, SaeedOil and Saudi-Iranian Tensions (2001-2019), Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 9, No. 1, Winter- Spring 2018, pp. 123-144.
 
9-میرترابی،سعید، محمد هادی موسوی، ارسلان قربانی و محمد ولی مدرس، "چالش بریکس با ساختار مالی زیر نفوذ ایالات متحده"،پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل، پاییز و زمستان 1398.
10- وکیلی، بهنام، ارسلان قربانی شیخ نشین، سعید میرترابی، "ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین" ، فصلنامه تحقیقات سیاسی وبین المللی،زمستان 1398.
11- میرترابی،سعید و مهدی فرهنگی، "تبیین سیاست گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران" ، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، پاییز 1398.
12- میرترابی،سعید و هادی ترکی، " ابتکار احیای جاده ابریشم چین در تکاپوی امنیت انرژی و توسعه صادرات"، مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، بهار و تابستان 1398.
13- Mirtorabi, Saeed, “ Saudi Arabia’s Aggressive Oil Policy against Iran (2011-2016)”, Journal of World Socio-Political Studies, Vol. 3 No. 1 |January2019.
14- میرترابی،سعید و محمد وردی زاده، " تحریم های بین المللی و شرق گرایی در روابط خارجی(1368-92)"،  فصلنامه تحقیقات سیاسی وبین المللی،تابستان 1398.
15- میرترابی،سعید، ارسلان قربانی، غلامرضا کریمی و غلامعلی مرادی، " تحول جایگاه نفت و تسلیحات در روابط ایالات متحده و عربستان (2009-2019)" ، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، بهار 1398.
16- میرترابی،سعید و محسن کشوریان، "تأثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه 2001-2016"، فصلنامه تحقیقات سیاسی وبین المللی،پاییز 1397.
17-کریمی، غلامرضا، علی منوری، سعید میرترابی و پرویز شریفی، " برجام و تاثیر آن بر کنش های اقتصادی عربستان در مقابله با ایران"، پژوهش های راهبردی سیاست، پاییز 1397.
18- میرترابی،سعید، "تحلیل رابطه ناسیونالیسم نفتی در ایران با تحولات ساختاری بازار نفت هان"، فصلنامه تحقیقات سیاسی وبین المللی،شماره 33،زمستان 1396.
19-Mirtorabi, Saeed, “Turkish Contradictory Foreign Policy towards Iraq in 2005-2015”, The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World ,Vol.6, NO.1, Spring 2017
20- میرترابی،سعید، "تحلیل شیوه ها و ابعاد نهادسازی در روند ساخته شدن دولت پس از انقلاب"، فصلنامه دولت پژوهی، بهار 96.
21- سیمبر، رضا، سعید میرترابی، محمد باقر علی تبار،  "تحلیلی درباره ماهیت روابط ایران و پاکستان"فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام،زمستان 95.
22- میرترابی،سعید، "دلایل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از انقلاب؛با تأکید بر دهه نخست پس از پیروزی انقلاب"،پژوهشنامه علوم سیاسی،زمستان 1395.
23- میرترابی،سعید و محمد باقر علی تبار، " راهبرد امنیتی روسیه در دوره 2005 تا 2015 ؛از موازنه گرایی نرم تا موازنه گرایی سخت"، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی وبین المللی،زمستان 1395.
24- میرترابی،سعید و مهدی میرعباسی،"نقدی بر تحلیل های طبقاتی مبتنی بر رفتار انتخاباتی طبقه متوسط جدید در انتخابات (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره های هفتم(1376) و نهم(1384)"، نشریه پژوهش سیاست نظری،بهار 1394.
25- میرترابی،سعید ، "تحلیل قیام های مردمی خاورمیانه از منظر اقتصاد سیاسی نفت"، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی وبین المللی،پاییز 1394.

26- میرترابی،سعید، سعید خاوری نژاد، " علل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل(با تأکید بر دهه 1380)" ،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی وبین المللی، تابستان 93.

27- میرترابی،سعید، "هفت قاعده سیاست خارجی نفتی"، پژوهشنامه علوم سیاسی،شماره زمستان 1391.
28- میرترابی،سعید، "موقعیت سنجی جهان اسلام در مرزبندی شمال-جنوب" نشریه جامعه شناسی جهان اسلام، تابستان 1391. 
29- میرترابی،سعید، اسماعیل ربیعی و مصطفی اسماعیلی، "اقتصاد سیاسی نفت در ایران پس از انقلاب؛یک چارچوب تحلیلی مقدماتی" رهیافت انقلاب اسلامی، شماره زمستان 1391.
30- میرترابی،سعید، "بررسی و رتبه بندی بزرگترین بازیگران بازار نفت جهان" -انتشار در نشریه علمی ترویجی فصلنامه مطالعات خاورمیانه-شماره پاییز 1391.
31- میرترابی،سعید، "توانمندی ها وآسیب پذیری های راهبردی ایران دربخش نفت"- فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللی،  زمستان 1391.
32-  میرترابی،سعید ، مهرانگیز سمیعی و اسماعیل ربیعی، " تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز،استمرار وپایان)جنگ ایران وعراق تحقیقات سیاسی و بین المللی،بهار 1391.
33- میرترابی،سعید، "دسته بندی نظری ومتودولوژیکی مطالعات نفت وسیاست"، پژوهش سیاست نظری، شماره تابستان وپاییز 88 .
ج-مقالات علمی ترویجی و دیگر مقالات
 -میرترابی ، سعید و امید خزایی، "نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه در سیاست خارجی این کشور 2000-2015"،  فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره 8 ،بهار  1398، 107-132.
 -میرترایی ، سعید و مریم یاری، "تاثیر نفت شیل بر امنیت انرژی و سیاست خارجی آمریکا در خلیج فارسفصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم شماره ۲ (پیاپی ۹۶، تابستان ۱۳۹۸).
 - " تحلیل روند دولت سازی در ایران پس از انقلاب اسلامی از منظر نهادگرایی تاریخی" فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران،بهار 1394.
 - مقاله "شرکت های نوظهور چندملیتی و روابط شمال-جنوب" فصلنامه تخصصی علوم سیاسی واحد کرج،پاییز 1393.
-مقاله"علل قابلیت های متفاوت علل قابلیت های متفاوت دولت های توسعه گرا و رانتیر در کمک به روند توسعه "انتشار در نشریه اقتصاد سیاسی بین الملل،بهار 1394.
-مقاله "اقتصاد سیاسی جنبش های اسلامی خاورمیانه" انتشاردر دایره المعارف جنبش های اسلامی"،ج اول،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم،بهار 92.
-مقاله "بیداری اسلامی و محاسبات استراتژیک غرب در مداخله نظامی در لیبی" انتشار در کتاب مجموعه مقاله بیداری اسلامی در دانشگاه امام صادق(ع) در سال 1391.
-Feasibility of Oil Buying Sanction with Attention to New Structural Changes in World Oil Market –Middle East Political Review,Summer 2012.
- مقاله "علل قابلیت های متفاوت دولت توسعه گرا و دولت رانتیر در کمک به روند توسعه" در نشریه علمی پژوهشی فصلنامه تخصصی علوم سیاسی-زمستان 1390.
-نقد کتاب با عنوان "ملی شدن صنعت نفت و کسوف امپراتوری انگلستان در خاورمیانه" انتشار نشریه علمی- ترویجی خاورمیانه.(تابستان 89)
- مقاله "ناهمسازی لیبرالیسم معاصر با پلورالیسم فرهنگی" در پژوهشنامه حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران.(بهار تابستان 1388)
-مقاله " راه های گوناگون توسعه در کشورهای نفت خیز"در نشریه علمی- ترویجی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.(فروردین واردیبهشت 87) 
- مقاله "نفت و دموکراسی در خاورمیانه"،نشریه علمی- ترویجی خاورمیانه.(زمستان 86)
- مقالۀ "بررسی امکان توسعۀ سیاسی در دولت های نفتی از منظر نهادگرایی جدید"،فصلنامۀ علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد کرج.(بهار 86)
-مقاله "نظم تازۀ بازار نفت جهان"-نشریه علمی ترویجی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.(فروردین واردیبهشت (85)
-مقاله "نقد پیوند میان مالیات گیری ونمایندگی در دولت های رانتیر"- نشریه دانشنامه.(بهمن 85)
-Redefining Iran‘s National Interests in Oil and Gas Sectors published in Discourse Quarterly ,Vol.7, Summer 2005.   
-مقاله "سیر تحول نظریۀ دولت رانتیر"، نشریه دانشنامه.(پاییز 84)
-مقاله "راهبرد ترویج دموکراسی ایالات متحده درخاورمیانه" در نشریه علمی ترویجی خاورمیانه.(بهار 84)
-مقاله "جایگاه خاورمیانه در نظم نوین نفتی جهان"،نشریه علمی- ترویجی خاورمیانه.(پاییز 84)
-نقد کتاب با عنوان "چالش در برابر دموکراسی،ظهور شبه اقتدارگرایی در فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد کرج.(تابستان 83)
-مقاله "تحول اشکال پاسخگویی دولت در روند جهانی شدن"- نشریه  علمی پژوهشی دانشنامه.(بهار وتابستان 82)
-مقاله "افول ساختار دولتهای رانتیر خلیج فارس"-انتشار در پژوهشکده مطالعات راهبردی تحت عنوان گزارش راهبردی.(1383)
-مقاله "چشم انداز سیاست ملت سازی امریکا در خاورمیانه"-انتشار در پژوهشکده مطالعات راهبردی تحت عنوان گزارش راهبردی.(1382)
-ترجمه مقاله "خلیج فارس در دهه آینده - پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- ترجمه مقاله"درک استراتژی نفتی امریکا در خلیج فارس"- پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-ترجمه مقاله "انگلیس و استراتژی امنیتی اروپا"- پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-ترجمه مقاله "راهبردهای امنیتی اروپا و ایالات متحده امریکا"- پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-ترجمه مقاله "نظام جدید امنیتی در خلیج فارس"-  پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-ترجمه مقاله "گزینه های امریکا در مقابله با تروریسم "- نشریه نگاه.
-ترجمه مقاله "استراتژی خاورمیانه بزرگتر،آغازی برای اشتباهی دیگر"-نشریه نگاه.
-ترجمه مقاله "مقایسه ابعاد روانی جنگ امریکا در ویتنام و عراق"-نشریه عملیات روانی.
-ترجمه مقاله "کلازوویتس در عصر شبکه الجزیره "- نشریه عملیات روانی.
-ترجمه مقاله "عملیات روانی امریکا از گذشته تا کنون" نشریه عملیات روانی.
 
6 - شرکت در همایش و اجرای طرح های پژوهشی
-سخنرانی در همایش گروه ویژه اقدام مالی و منافع ملی ایران، دانشگاه خوارزمی،1398.
-ارائه مقاله در همایش دیپلماسی کار آفرین با عنوان فرصت های اقتصادی ابتکار احیای راه ابریشم چین برای ایران، انجمن علمی روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی، 1398.
-ارائه مقاله در همایش تحولات بازار نفت وفرصت های توسعه اقتصادی ایران، دانشگاه خوارزمی، 1397.
-اجرای طرح پژوهشی "دولت سازی درجمهوری اسلامی ایران" در جهاد دانشگاهی تهران حوزه علوم انسانی در سال های 1390 تا 1391.
-اجرای طرح پژوهشی "قواعد سیاست خارجی در کشورهای عمده صادرکننده نفت در دانشگاه آزاد چالوس-پایان طرح در سال 1391.
-ارائۀ مقاله با عنوان "تجربه های متفاوت توسعه درکشورهای نفت خیز" در همایش بین المللی صد سال نفت در ایران در دانشگاه تهران.(آبان 1387 )
-ارائۀ مقاله با عنوان " علل آثار متفاوت درآمدهای نفتی درکشورهای نفت خیز درحال توسعه" در همایش ملی نفت،سیاست ودموکراسی.(آذر 1387)   
-- سخنرانی انتشار یافته با عنوان "افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و منافع ملی ایران" در پژوهشکده مطالعات راهبردی (1386)
-اجرای طرح پژوهشی " علل وزمینه های دموکراتیزه شده دولت های نفتی" در  سال های 87-86 در واحد چالوس.
-اجرای طرح پژوهشی"بررسی پویشهای درونی انواع دولت های رانتیر" در سال های 85-84 در واحد نوشهر چالوس.
-اجرای طرح پژوهشی "جایگاه ایران در بازار جهانی نفت" در سال های 83-82 در واحد کرج.
-ارائه مقاله و سخنرانی در سمینارهای تخصصی گروه علوم سیاسی در واحد نوشهر و چالوس با عناوین "چالش پاسخگویی دولت در روند جهانی شدن"،"بررسی تحولات ساختاری بازار نفت جهان و پیامدهای آن بر خاورمیانه"،"تبیین استراتژی امریکا در زمینه ترویج دموکراسی در خاورمیانه" و "پیامدهای جنگ عراق بر خاورمیانه و سیاست خارجی امریکا در این منطقه".  
-ارائه دو سخنرانی علمی در واحد کرج با عناوین "پایه ریزی نظم جدید امنیتی در خلیج فارس پس از جنگ عراق" و "چالشهای ترویج دموکراسی در خاورمیانه"
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
امام صادق (ع)
تهران
ایران
1374
87/44
2
کارشناسی ارشد
امام صادق(ع)
تهران
ایران
1376
90/16
3
دکتری
واحد علوم و تحقیقات
تهران
ایران
1381
16/89
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خیلی خوب
متوسط
1
عربی
متوسط
متوسط
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تسلط به متون انگلیسی تخصصی
1/1/1380
2
تسلط نسبی به متون تخصصی عربی
1/1/1380
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تحقیق در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل و حوزه نفت و انرژی
1380
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
اقلیم کردستان عراق چالشها و فرصتها پیش روی جمهوری اسلامی ایران
مریم موسیوندزاده
2
سیر تحول و الگو بندی ناسیونالیسم نفتی در ایران 1310-1360
امید غلام زاده
3
تجربه توسعه در شرق آسیا و الزامات تغییر الویت های سیاست خارجی ایران
حمیرا جهانگیری
4
بازنگری در ماهیت حکومت پهلوی دوم در چارچوب سلطانیسم نفتی در سال های 1357 تا 1342
رضا مژدهی پور
5
روابط ایرا و چین
جهان بخش رضاپورششکل
6
مقایسه سیاست خارجی ایران با
فرح مهدی زاده لاکلایه
7
رابطه نفت و امنیت ملی در عراق پس از صدام حسین ( 2015-2003 )
نوید قادری
8
شرق گرایی در روابط سیاسی و اقتصادی ایران پس از جنگ ( 1392 - 1368 )
محمد وردی زاده کهواده
9
تداوم هژمونی ایالات متحده آمریکا در سال های ( 2010 - 1990 ) و سیاستهای نفتی عربستان سعودی
حامد کریمی
10
پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر روابط ایران و عربستان
حامد اخوندی ابراهیم ابادی
11
علل تقابل سیاستهای نفتی ایران و عربستان (1394- 1384)
علی نورعلی
12
مطالعه تطبیقی دیپلماسی نفتی دولت های دهم و یازدهم در ج.ا.ایران و تأثیر آن بر سیاست خارجی (1388-1396)
حسین پورعلی
13
تاثیر رقابت منطقه ای هند و پاکستان بر شرایط امنیتی و اقتصادی افغانستان 2001-2017
سید نجیب الله مصعب
14
تاثیر تولید نفت شیل بر جایگاه ایالات متحده آمریکا در بازار جهانی نفت (2017-2007)
علی جهاندیده
15
احیای جاده ابریشم و موازنه سازی چین با ایالات متحده آمریکا
عباس جوادیان
16
امنیت انرژی و سیاست خارجی در هزاره جدید
فخرالدین محمدی
17
افزایش تولید نفت آمریکا و تاثیر آن بر روابط واشنگتن - ریاض در سالهای 2018-2008
غلامعلی مرادی
18
تاثیر تولید نفت شیل ایالات متحده امریکا بر سیاست نفتی عربستان (2009-2019)
فاطمه غلامیان زیدی
19
تاثیر روند اصلاحات اقتصادی چین بر تحولات سیاست خارجی این کشور از 2003 تا 2018
فرزانه معظمی گودرزی
20
تاثیر اقتصاد سیاسی عمل گرایانه چین بر ساختارها و فرآیندهای مالی و تجاری برتون وودز (2001-2018)
محسن کشوریان ازاد
21
گروه بریکس و نظم اقتصاد سیاسی بین الملل 2009-2019
سیدمحمدهادی موسوی
22
تحریم های بین المللی علیه روسیه و مناسبات تجاری تهران-مسکو (2014-2019)
مرتضی حسین پوری
23
تاثیر سیاست خارجی دولت اوباما در ارتباط با ایران بر روابط تهران- ریاض 2017-2009
محمدابراهیم رضایی مقدم
24
تاثیر خیزش چین بر عناصر و روش های به کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی این کشور
اکرم نادری
25
تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران و تأثیر آن بر همکاری های نفتی چین و عربستان سعودی(2019-2009)
شیرین حدادزند
26
تحریم های بین المللی و فرصت‌ها و چالش‌های توسعه ی صنعت نفت کشور(2019_2009)
مهسا زائر
27
سیاست خارجی شی جینگ پینگ و چشم اندازمناسبات اقتصاد- سیاسی افغانستان و چین (2012-2019)
حسنا علی آبادی
28
تاثیر همکاری ایالات متحده آمریکا و پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم بر فعالیت گروه های افراطی در پاکستان 2001-2019
لطف الله خپلواک
29
سیاست انرژی ایالات متحده و تأثیر آن بر همکاری های نفتی عربستان و چین (2020-2010)
مختار قاسمی
30
تاثیر ژئوپلیتیک محصور در خشکی افغانستان بر مناسبات تجاری آن (2001-2020)
محمد شریف عزیزی
31
سیاست خارجی عربستان و امارات در قبال طالبان 2001-1996
محمدحبیب سلطانی
32
بررسی تاثیر شکاف های قومی بر تداوم حضور نیروهای خارجی در افغانستان در سال های 2001-2020
نصیر شریفی
33
عوامل بین المللی شکست سیاست مصالحه دکتر نجیب الله (1987–1992)
احمد رامین فرشید
34
نقش ایالات متحده امریکا در تداوم قوم گرایی افغانستان 2001-2020
عبدالرحمن بنیاد
35
خیزش قدرت چین و مناسبات تجاری آن با ایالات متحده (2008-2020)"
طاهره حسن پور
36
تاثیر فعالیت های تروریستی گروه طالبان بر روابط سیاسی افغانستان و پاکستان (2001-2011)
ابوذر رفیعی
37
تاثیر کمک های بین المللی بر روند دولت سازی در افغانستان
داود زمانی
38
سیاست خارجی روسیه در قبال تحوالت افغانستان در سال های 2020 تا2001
محمدشریف شهیدانی
39
رقابت چین و امریکا در فناوری‌های نوین ارتباطی و تأثیر آن بر راهبردهای تجاری امنیتی بریتانیا (2021-2010)
محمدحسن سنگ تراش قمی
40
بررسی راهبرد آمریکا در مقابله با تجاوز شوروی به افغانستان 1358- 1369
شبیراحمد حلیمی
41
مقایسه روابط دوجانبه ایران و افغانستان در دولت های کرزی و غنی
برهان الدین برهان
42
زبان و فرهنگ فارسی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان 2001-2020
مهدی احمدی
43
کمک خارجی چین و خیزش قدرت آن در هزاره جدید2000-2021
امید خزایی
44
اقتصاد سیاسی توسعه گرای چین و تأثیر آن بر روابط پکن- تل آویو (2021-2001)
میثم قهرمانی
45
بی ثباتی های افغانستان و تاثیر آن بر رویکرد سیاست خارجی چین نسبت به این کشور 2014_ 2021
احمدشکیب فقیری
46
بحران مرزی دیورند و تاثیر آن بر امنیت ملی افغانستان از 2001 تا 2020
فرید احمد حیدری
47
تقابل سیاست خارجی ایران و پاکستان در قبال افغانستان در سالهای 2001 تا 2020
عبدالوهاب شهیدانی
48
مداخلات خارجی و فساد سیاسی و اقتصادی در افغانستان 2001-2021
حسن سلطانی
49
سیاست راهبردی ترکیه در قفقاز جنوبی و تاثیر آن بر منافع ژئوپلیتیکی ج. ا. ایران (2022 - 2020)
طاهره زادفرج جاجان
50
سند توافق سبز و ارزیابی رویکرد اتحادیه اروپا در مقابله با چالش های زیست محیطی
محمد مردانی نوکنده
51
بررسی کاهش حضور آمریکا در خلیج فارس بین سال های 2008 تا 2022
هدایت اله رفیعی
52
علل فروپاشی ساختار امنیتی دولت افغانستان در برابر هجوم طالبان
نصیراحمد راشد
53
الگوی دموکراسی غرب و ناکامی دولت- ملت سازی در جمهوری اسلامی افغانستان 2001-2021
نورجان مستمشیر
54
زبان و فرهنگ فارسی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان 2001-2021
مهدی احمدی
55
بررسی روابط خارجی و کارنامه سیاست داخلی حکومت حامد کرزی
حکمت الرحمن حسام
56
رویکرد پاکستان به قدرت گیری دوباره طالبان در افغانستان در 2021
نثاراحمد ایماق
57
بررسی تاثیر منابع آبی بر روابط سیاسی افغانستان و پاکستان از سال 2001 الی 2021
خالد قرلق
58
منابع انرژی و سیاست خارجی قطر در سالهایی 2001 تا 2022
خان محمد سیرت
59
گذار به انرژی های نو و تاثیر آن بر ژئوپلتیک انرژِی جهان 2012-2022
محسن بهرام نژاد
60
سیاست خارجی روسیه در قبال افغانستان در دوره دولت کرزی از 2001 الی 2014
عبدالسلام حفیظی
61
مداخلات خارجی و تغییرات در نظام سیاسی افغانستان از 1991-2021
دوست محمد صفراوغلی
62
مداخله خارجی و چالش امنیت انسانی در افغانستان(2001-2021)
ثناالله حیدری
63
چالش های همگراسازی آرمان های مرتبط با وحدت جهان اسلام ومقابله با استکباردرسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 2011-2022
بی بی حمیده خانی
دروس ترم جاری
696 - مسایل اقتصادی آسیای جنوب شرقی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
667 - اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در خاور میانه و شمال آفریقا - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
659 - مسایل اقتصادی اروپا - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30