توصیف مختصر
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
حقوق مدنی زنان در عصر جاهلیت و مقایسه ان باپس از بعثت
مریم خلفی ولی کندی
2
سبک زندگی ایده ال در اسلام و نظام حقوقی حاضر
فاطمه سادات میرقادری
3
بررسی تطبیقی مسئولیت نیابتی در حقوق ایران و حقوق کامن لا
معزز یعقوبی باز کیائی
4
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مهندسان ناظر در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا
رضا بیرامی
5
تحلیل تکلیف زوجین در تربیت فرزندان و ضمانت اجرای نقض آن
الهه احمدی
6
"بررسی جایگاه و آثار اعتبار امر مختومه در گزارش اصلاحی "
علی مهین خیل
7
داوری و نقش ان در حل معضلات قوه قضاییه
سیده شهین میربزرگی
8
تجزیه قراردادها در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی
عاطفه اسلام پناه
9
شناسایی حقوق و تکالیف شرکا در شرکت مدنی و سهامی
عین اله عطاردی
10
نقد و بررسی جایگاه زن در خانواده از منظر حقوق بشر
اعظم یافتیان
11
بررسی حقوقی و ریشه های فرهنگی ناقص سازی جنسی زنان (مطالعه موردی-شهرستان بندر لنگه)
زینب احمدی
12
جایگاه زنان در پرتو رهیافت های حقوق شهروندی
زهرا پرویزی
13
حقوق غیر مالی زوجین در نظام حقوقی ایران
زهرا کرمی
14
بررسی خسارت تنبیهی در حقوق ایران و کامن لا
فاطمه حداد محمد آبادی
15
بررسی شرط تعیین خسارت در قراردادها در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا
زهرا محمدی
16
اصول و شرایط حاکم بر قراردادهای مشارکت در تولید و خدماتی بالادستی در صنعت نفت و گاز
دانیال فدایی
17
بررسی قرارداهای مشارکت درتولید در صنعت نفت و چالش های آن
آرزو ملکشاه
18
بررسی در خواست تحقیق دادستان دیوان بین المللی کیفری از جنایات ارتکابی در افغانستان و علل رد درخواست از سوی دیوان در آوریل 2019
نجیبه خدابخش
19
اقدامات پیشدستانه در رویارویی با تروریسم
لیلا نعمتی
20
جایگاه توسعه ی پایدار در حقوق بین الملل دریاها
اعظم افتخاری
21
بررسی رویه دولت ها در خصوص یکپارچه سازی میادین مشترک نفتی
زین العابدین انگورج تقوی
22
بررسی اصول حقوق رقابت در ایران ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
شهلا بهشتی
23
بررسی مقایسه ای صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین الملل حقوق دریاها
محبوبه یعقوب نژادقاین
24
تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز
فاطمه امیری
25
حقوق پناهجویان معلول از منظر حقوق بین الملل
مونا پوروالی
26
بررسی فقهی حقوقی عذر برانگیختگی و نقش آن در قوانین کیفری
حبیب سریانی
27
حمایت از زنان و کودکان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
امیر جمیلو
28
بررسی تعهدات خریدار و فروشنده در قراردادهای FOB وCIF و مقایسه آنها با یکدیگر
سمیرا سهرابی
29
حق بر آب از منظر حقوق بین الملل
راضیه رهنما
30
کودک همسری در پرتو حقوق بین الملل
فاطمه رنجبرقزلی
31
حمایت از زنان در اصول بین المللی حاکم بر دادرسی منصفانه و حقوق ایران
فاطمه امکانی
32
بررسی مشروعیت حقوقی مالکیت و معامله ارز دیجیتال
فرمهر نیکوبین بروجنی
33
مدیریت حقوق دیجیتال و دیالکتیک آن با حقوق تجارت بین الملل
علی اژدراقلیمی
34
شناسایی تعهدات بین المللی دولت ها در رابطه با تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در زمان شیوع بیماری های همه گیر (پاندمیک) و ضمانت اجرای آن
احمد مشیدی
35
استفاده از هوش مصنوعی در حقوق بین الملل اقتصادس
محمد رئیسی مرتضی پور
36
تحلیل نظام کیفری ایران در حوزه نفت و گاز
مایده افشارنوری
37
استفاده از هوش مصنوعی در حقوق بین الملل اقتصادی
محمد رئیسی مرتضی پور
38
بررسی موافقت نامه های تجارت ترجیحی در حقوق بین الملل
بشری جبرئیلی
39
انتساب مسئولیت شرکت فرعی به شرکت مادر در پرتو رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا
سیدمحمدحسین موسوی
دروس ترم جاری
810 - حقوق بین الملل اقتصادی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
804 - تحلیل عملکرد بین المللی دولتها و وقایع بین المللی روز - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
646 - متون حقوقی به زبان خارجی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
616 - حقوق معاهدات - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
648 - حقوق بین الملل اقتصادی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
118 - حقوق بین الملل عمومی (3) روش های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
124 - حقوق بشر در اسلام - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
124 - حقوق بشر در اسلام - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00